RANK LIST – Grade 2

SELECTED CANDIDATES

Sl.No. Reg.No. Name Rank
1 3439/TP MOHAMMED NAHVAN 1
2 3174/TP FYHA MARIYAM K 2
3 2567/TP ANGELINA 3
4 2546/TP MUHAMMED ESHAN 4
5 2662/TP YAZAN MUHAMMED 5
6 3364/TP SANA SHAJI 5
7 3219/TP SHIVAM SAKUNIA 6
8 2561/TP ANNA RARICHEN 6
9 3827/TP ANSIL MAJEED K V 7
10 2918/TP HAYA NASRIN C 8
11 2442/TP MUHAMMED IBRAHIM 8
12 2415/TP FADIYA ASARAF 9
13 2436/TP FATHIMA ABDUL JALEEL 10
14 2704/TP FATHIMA ANSHAD RAMSA 11
15 2410/TP ABISHEK D S 12
16 2437/TP ANGEL BIJU 13
17 3688/TP MUHAMMED DIAB 14
18 3056/TP NEHA MARIYAM 15
19 3733/TP SARANYA DEVI S 16
20 2670/TP MUHAMMED HANAN 17

WAITING LIST

Sl.No. Reg.No. Name Rank
1 2513/TP MUHAMMED SAMIH 17
2 3261/TP ALFIYA FATHIMA 18
3 2706/TP NASHWA P M 19
4 3243/TP IFA SHUHAIB 20
5 2581/TP AMNA MUJEEB 21
6 2468/TP NAEEMA C N 22
7 3336/TP MAHDIYA FAISAL 22
8 3319/TP AMMAR MANSOOR 23
9 3121/TP DIYA SUSAN REJI 24
10 2820/TP SABAHATH SHIRAZ A 25
11 02632/TP WAFIYAH MOHAMMED 25
12 03815/TP NIDA FATHIMA 26
13 02459/TP NIREJ VINOD 27
14 02974/TP FATMA SHUA GHIFRA 28
15 03125/TP ANN ANNA ANIL 29
16 02590/TP SANJANA 30
17 03145/TP MOHAMMED NAAJY 31
18 02592/TP AFREEN SHANAVAS 32
19 02467/TP MOHAMMED ZAYAN 33
20 02831/TP MUHAMMED SHUHAIL 34
21 02655/TP SABIEH ABDUL SAMAD 35
22 03627/TP AAMINA MOHAMMED ASIF 35
23 02462/TP AZEEM HASHIM 36
24 03209/TP JOSIAH ROBY 36
25 02732/TP SAFIYA SHARIFE 37
26 02700/TP ADITH SATHEESH KUMAR 38